سرعت: متوسط

ستایش حرمت

بندگردان ستایش حرمت، جلال و قوتاز آن تختنشین و بره تا ابدالابادستایش حرمت، جلال و قوتاز آن...

ادامه مطلب

تو بی‌همتایی

بند ۱ تو بی‌همتاییتو بی‌همتاییتو بی‌همتاییتو بی‌همتایی بند ۲ تو خداوندیپسر خداعیسی...

ادامه مطلب

ملجای من تویی

بند ۱ ملجای من توئیماوای من توئیلبریز کن قلبم از سرود رهاییامیدم بر توست بندگردان امیدم بر...

ادامه مطلب

نان روزانه

سه‌شنبه ۲۸ دی

پیدایش ۶:‏۱‏-۱۰

«اما نوح در نظر خداوند فیض یافت.» (آیۀ ۸)

تعمق در تصویر

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.