مترجم: ورویر آونسیان

اکنون آمده‌ایم

بند ۱ اکنون آمده‌ایم به حضورت عیسیمشتاق ملاقات هستیممی‌خواهیم عیسی تو با ما بمانیمنتظر هستیم محبوب...

ادامه مطلب

نان روزانه

سه‌شنبه ۲۸ دی

پیدایش ۶:‏۱‏-۱۰

«اما نوح در نظر خداوند فیض یافت.» (آیۀ ۸)

تعمق در تصویر

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.