نام کتابی پراحساس مربوط به زندگی یک خانواده ساده اسرائیلی در زمان داوران

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.