آیا هر کس که به مسیح ایمان بیاورد روح‌القدس را دارد؟ آیا پری روح‌القدس امری است که یک بار اتفاق می‌افتد؟ برای دانستن جواب، قسمت پیشین را مطالعه کنید.

بگذاریم روح‌القدس، مسیح را جلال دهد

خداوند ما عیسی مسیح در مورد روح‌القدس فرمود: «… از خود تکلم نمی‌کند، بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد. او مرا جلال خواهد داد زیرا که از آنچه آنِ من است، خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد» (یوحنا ۱۶: ۱۳-۱۴). روح‌القدس، شخص سوم از تثلیث مقدس به این جهت می‌آید تا مسیح را جلال دهد، همان‌گونه که مسیح نیز آمد تا پدر را جلال دهد (یوحنا ۱۷: ۴). اگر خواهان آنیم که روح‌القدس هدف خود را در زندگی ما عملی سازد، باید بگذاریم از طریق ما، پسر خدا را جلال دهد و چون پسر جلال یابد، پدر جلال خواهد یافت که مبارک است تا ابدالاباد.
روح‌القدس را پدر و پسر افاضه نمی‌کنند تا خود را جلال دهد و بر خود شهادت دهد، بلکه تا بر مسیح شهادت دهد (یوحنا ۱۵: ۲۶). او ما را قوت خواهد بخشید و دگرگون خواهد ساخت تا ما نیز بر مسیح شهادت دهیم (یوحنا ۱۵: ۲۷ و اعمال ۱: ۸). لذا باید بسیار مراقب باشیم که این ترتیب الهی را بر هم نزنیم. باید مراقب باشیم که به کمک روح‌القدس، پسر خدا را جلال دهیم، تا از طریق جلال یافتن او، خدای پدر جلال یابد.

عنان زندگی خود را به روح‌القدس بسپاریم

اگر مشتاق آنیم که روح‌القدس را به‌گونه‌ای شایسته تکریم و حرمت نماییم، باید بیش از هر چیز اجازه دهیم که او عنان زندگی ما را به‌طور کامل به‌دست گیرد و شخصیت مسیح‌گونه و چهرهٔ او را در ما حک کند (غلاطیان ۴: ۱۹). بیایید روح‌القدس را محدود به زبان‌ها نکنیم، نه او و نه کار مقدسش را.

بگذاریم ما را تقدیس کند

بیایید به روح‌القدس اجازه دهیم کاری را در ما انجام دهد که از همان ابتدای موعظه به ملکوت خدا، در موردش وعده داده شده است. یحیی فرمود: «او شما را به روح‌القدس و آتش تعمید خواهد داد» (متی ۳: ۱۱). کار اصلی روح‌القدس در مسیحیت، این است که همچون آتشی که ناخالصی‌ها را از میان می‌برد، زندگی ایمانداران را تصفیه و پاک سازد. پولس رسول در این زمینه می‌فرماید: «بعضی از شما چنین می‌بودید، لکن غسل یافته و مقدس گردیده و عادل کرده شده‌اید، به نام عیسی خداوند و به روح خدای ما» (اول قرنتیان ۶: ۱۱). نیز: «لیکن چون مهربانی و لطف نجات‌دهنده ما خدا ظاهر شد، نه به‌سبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد، به غسل تولد تازه، و تازگی‌ای که از روح‌القدس است که او را به دولتمندی به ما افاضه نمود، به توسط نجات‌دهنده ما عیسی مسیح» (تیتوس ۳: ۵-۶).

از روح‌القدس برای مبارزه با نفس کمک دریافت کنیم

بیایید به روح‌القدس اجازه دهیم که ما را در مبارزه‌ای که با طبیعت گناه‌آلود خود داریم، قوت بخشد و هدایت کند. پولس می‌فرماید: «آنان که نفسانی هستند، به آنچه از نفس است می‌اندیشند، اما آنان که روحانی‌اند، به آنچه از روح است. طرز فکر انسان نفسانی، مرگ است، اما طرز فکری که در سیطره روح قرار دارد، حیات و آرامش است… اگر بر طبق نفْس زندگی کنید، خواهید مرد؛ اما اگر به‌واسطه روح، اعمال گناه‌آلود بدن را بکُشید، خواهید زیست» (رومیان ۸: ۵-۶؛ ۱۳). نیز: «اما می‌گویم به روح رفتار کنید که تمایلات نفس را به‌جا نخواهید آورد. زیرا تمایلات نفس بر خلاف روح است و تمایلات روح، بر خلاف نفس» (غلاطیان ۵: ۱۶-۱۷).

از روح‌القدس برای شاهد‌بودن قدرت بیابیم

بیایید به روح‌القدس اجازه دهیم که ما را شاهدان امین عیسی مسیح بسازد. عیسی مسیح روح‌القدس را از پدر یافت و بر پیروان خود ریخت (اعمال ۲: ۳۳)، نه برای اینکه ایشان صرفاً به زبان‌ها تکلم کنند، بلکه تا قدرت بیابند و شاهدان او باشند (لوقا ۲۴: ۴۸-۴۹؛ اعمال ۱: ۸). در اعمال ۴: ۳۱ چه زیبا این حقیقت را تشریح کرده، می‌فرماید: «چون ایشان دعا کرده بودند، مکانی که در آن جمع بودند، به حرکت آمد و همه به روح‌القدس پر شده، کلام خدا را به دلیری می‌گفتند.» بیایید از روح‌القدس بطلبیم که ما را شاهدان امین مسیح بسازد تا هم با سخنانمان و هم با رفتارمان او را به دیگران بشناسانیم.

بگذاریم ما را به جمیع راستی هدایت کند
بیایید به روح‌القدس اجازه دهیم که ما را در طریقت مسیح و به جمیع راستی، در جهت درک امور روحانی و الهی هدایت کند، همان‌گونه که خداوندْ عیسی فرمود: «و لیکن چون او یعنی روح راستی آید، شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد… او مرا جلال خواهد داد زیرا که از آنچه آنِ من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد.» (یوحنا ۱۶: ۱۳-۱۴)
و این‌چنین است که می‌توانیم روح‌القدس را تکریم و حرمتی شایسته بگذاریم. آمین.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.