قسمت دوم - معنای اتحاد

واژهٔ اتحاد در فرهنگ فارسی معین به معنی «یکی‌شدن»، «سازگاری و توافق»، و «اجتماع و وحدت» می‌باشد