ظهور فرقه‌ها (قسمت ۴)

در آغاز قرن پنجم، در امپراطوری روم دو مکتب فکریِ مسیحی وجود داشت که رویکرد الهیاتی‌شان متمایز بود

ظهور فرقه‌ها (قسمت ۵)

هنگامی که دیوسکوروس، جانشین سیریل، اسقف اسکندریه، و امپراطور تئودیوس دوم در سال ۴۴۹ میلادی شورایی در افسس تشکیل دادند...

ظهور فرقه‌ها (قسمت ۷)

وتر قصد نداشت از کلیسا جدا شود، اما تکفیر او در سال ۱۵۲۱ و محکوم‌شدن پیروانش، سبب تشکیل قلمروهای پروتستان شد...

ظهور فرقه‌ها (قسمت ۸)

اصلاحات قرن شانزدهم انگلستان با سایر جنبش‌های موازی در قارۀ اروپا متفاوت است، آن‌هم به‌خاطر...

ظهور فرقه‌ها (قسمت ۹)

تا قرن هفدهم میلادی کلیساهای اصلاح‌شده و لوتری احساس کردند که باید آموزه‌های خود را در برابر کاتولیسیسم تبیین کنند...