داوران ۲۷:۲۰- ۲۸

و بنی‌اسرائیل از خداوند مشورت خواستند. و تابوت عهد خدا آن روزها در آنجا بود و فینحاس بن العازار بن هارون در آن روزها پیش آن ایستاده بود گفتند: «آیا بار دیگر بیرون روم و با برادران خود بنی ‌بنیامین جنگ کنم یا دست بردارم؟» خداوند گفت: «برای زیرا که فردا او را به دست تو تسلیم خواهم نمو

آنتونیو گاریدو

داستان داوران ۲۰ چندان داستان معروفی نیست. بنی ‌بنیامین جنایتی مرتکب شده و بنی ‌اسرائیل مجبور به انتقام گیری بودند. آنان سه مرتبه از خدا سؤال کردند که آیا باید بنی‌ بنیامین را به کیفر اعمالشان برسانند یا خیر. هر سه بار خداوند به آنها گفت که این کار را بکنند. با این حال، دو مرتبه اول از بنی بنیامین شکست خوردند. پس از دعا و روزه، برای بار سوم تلاش کردند و این بار بر آنها چیره شدند. ما مسیحیان کوبا، قرار نیست از کسانی که بر ما جفا کرده‌اند و آنقدر با ما بدرفتاری نموده‌اند، انتقام بگیریم. رنج ما روحانی است نه جسمانی، اما ما هم اغلب، به رغم وعده‌های خدا احساس شکست می‌کنیم. داستان داوران به ما درسی روحانی می‌آموزد. برای فرزندان خدا همیشه فرصت‌هایی وجود خواهد داشت تا دشمن، شیطان، را شکست بدهند، به شرط اینکه به خداوند توکل نماییم. ما هم اغلب اوقات با شکست مواجه شده‌ایم، اما این به معنای باخت نهایی نیست. برای فرزندان خدا هرگز آنقدر دیر نیست. همیشه فرصت‌های روحانی تازه‌ای برای نابود ساختن اعمال تاریکی وجود دارد. بیایید به رغم همه عقب‌نشینی‌ها، پیروزی نهایی خدا را اعلام کنیم و آن را به‌دست آوریم.