فصل  پنجم - قسمت ۱۴

ماموریت


برای هر شخصی که به عیسی مسیح و کلام خدا ایمان دارد، امری عادی و جایز است که در مورد ایمان خود شک کند. در کلام خدا می‌خوانیم که بسیاری از انبیا، یحیی تعمید‌دهنده و حتی شاگردان عیسی نیز شک کردند. (متی ۱۶:۲۸-۱۷)

۵ عامل لغزش ایمانداران

  • اول: دانش دنیوی (سکولار) امثال ۱۸:۱۶، تثنیه ۲۹:۲۹
  • دوم: ناامیدی از خدا (انتظاراتی برخلاف کلام او) ایوب ۷:۵، یوحنا ۳۳:۱۶، ارمیا ۱۳:۲۹
  • سوم: شیطان و وسوسه‌هایش (هوای نفس، هوس‌های چشم و غرور مال) ۱یوحنا ۱۵:۲-۱۶، رومیان ۲:۱۲
  • چهارم: کلیساهایی با تعالیم غلط (انجیل کامیابی و موفقیت) مزمور ۸:۱۱۸، ۱قرنتیان ۲۳:۱-۲۵
  • پنجم: برادر یا خواهر ایمانی (لغزش از طریق ایمانداران) رومیان ۱۳:۱۴، متی ۶:۱۸-۷، ۱قرنتیان۱۳:۸

دعای پایانی: یهودا ۲۴:۱-

شما می‌توانید پیشنهادها و انتقادات خود را برایمان ایمیل کنید:

hovan@nlichurch.org

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.