قسمت ۷۲: برخیز

امروز به مبحث تفاوت و توضیح کلمات درد، تبعیض، آزار و جفا، می‌پردازیم

قسمت ۶۸: شَک و لغزش

برای هر شخصی که به عیسی مسیح و کلام خدا ایمان دارد، امری عادی و جایز است که در مورد ایمان خود شک کند.

قسمت ۶۷: راستی و حقیقت

در ادامهٔ بحث چالش‌های ایمان و زندگی مسیحی، امروز به موضوع راستی و حقیقت و اهمیت آن می‌پردازیم.