قسمت ۶۸: شَک و لغزش

برای هر شخصی که به عیسی مسیح و کلام خدا ایمان دارد، امری عادی و جایز است که در مورد ایمان خود شک کند.

قسمت ۴۲: تجربه زندان

در پیرو برنامه هفته پیش و ادامه موضوع جفا در کلیساهای خانگی ایران، در این برنامه از صحبت ها و […]