به دیگران محبت‌کردن

یک روز وقتی که مسیح در حال تعلیم بود یکی از فقها خواست تا با این پرسش، او را آزمایش کند: «ای استاد، چه کنم تا وارث حیات جاودان شوم؟»

عیسی از او پرسید: «در کتاب تورات چه نوشته شده است؟»

او پاسخ داد: «خداوند خدای خود را با تمامی دل و تمامی جان و با تمامی قوت و با تمامی فکر خود دوست بدار. همسایه‌ات را نیز دوست بدار، همان‌قدر که خود را دوست می‌داری !»

عیسی گفت: «پاسخ درست دادی. این کار را بکن تا حیات جاودانی داشته باشی.»

اما او که هنوز راضی نشده بود، پرسید: «همسایه من کیست؟» بنابراین عیسی تصمیم گرفت که با تعریف داستانی جواب  این سؤال را بدهد: «یک روز یک یهودی از جاده‌ای خطرناک از اورشلیم به اریحا سفر می‌کرد. ناگهان چند راهزن به او حمله کردند. آنها او را گرفته، کتکش زدند و پول‌ها و لباس‌هایش را دزدیدند و او را نیمه‌جان کنار جاده برهنه و زخمی گذاشتند تا بمیرد. بعد از مدتی، یک کاهن یهودی که در معبد اورشلیم کار می‌کرد از آن جاده می‌گذشت. وقتی چشمش به آن مرد افتاد، راه خود را کج کرد و از سمت دیگر جاده رفت. بعد یک لاوی از آنجا گذر کرد که او نیز در معبد کار می‌کرد. او چند قدم جلو رفت تا مرد زخمی را از نزدیک ببیند، ولی چون می‌خواست خود را برای خدماتی که در معبد داشت تمیز نگه دارد پس او نیز به‌طرف دیگر جاده رفت و به راه خود ادامه داد. عاقبت یک سامری از آنجا عبور کرد (یهودی‌ها و سامری‌ها، با یکدیگر دشمنی داشتند). او دلش به حال این مرد زخمی سوخت و بلافاصله شروع به تمیز‌کردن زخم‌هایش کرد. او بر روی زخم‌های آن مرد روغن مالید تا دردش را کمتر کند و بعد آن زخم‌ها را پانسمان کرد. سپس با دقت زیاد آن مرد را بلند و بر الاغ خود سوار کرد و او را به نزدیک‌ترین مهمان‌خانه برد و تا صبح در کنارش ماند و از او پرستاری کرد. صبح روز بعد، دو سکه نقرهٔ به صاحب مهمان‌خانه داد و به او گفت: ”از این مرد مراقبت کن تا زمانی که خوب بشود. اگر مخارجش بیشتر از این پول شد، وقتی که برگشتم آن را به تو پرداخت خواهم کرد.“»

سپس عیسی مستقیم به چشمان آن مرد فقیه نگاه کرد و پرسید: «فکر می‌کنی که کدامیک از آن سه عابر به این مرد محبت کردند؟» آن فقیه پاسخ داد: «کسی که با او با مهربانی عمل کرد.» مسیح پاسخ داد: «برو و مثل او عمل کن.»

  • لوقا فصل ۱۰ آیات ۲۵ تا ۳۷

والدین: 

ای فرزندان من، محبت ما نباید فقط زبانی باشد، بلکه می باید در عمل نیز آن را نشان دهیم.

اول یوحنا فصل ۳ آیه ۱۸

کودکان:

  1. راهزنان با آن مرد چه کار کرده بودند؟
  2. آیا کاهن یهودی و آن لاوی از خود محبتی نشان داده بودند؟
  3. آیا آن مرد سامری به مرد زخمی محبت کرده بود؟

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.