در این قسمت از فصل سوم، با خواهر عزیزی به نام «نغمه» که مادر دو نوجوان هستند، گفت‌و‌گو خواهیم کرد و تجربه ایشان را در زمینه نحوه ارتباط و چگونگی ایجاد صمیمت با فرزندانشان خواهیم شنید.