همان‌طور که می‌دانید، فصل چهارم پادکست خواهرانه را به‌موضوع بررسی چالش‌های زنان اختصاص داده‌ایم. اگر خاطرتان باشد، در قسمت قبلی به موضوع محدودیت‌ها و چالش‌های زنان در فرهنگ و سنت ایرانی پرداختیم. در ادامهٔ این موضوع، می‌خواهیم با خواهر عزیزی به نام «الی» دربارهٔ تعادل فرهنگی و کسب آگاهی درست از ارزش‌ها و ضدارزش‌ها گفت‌وگو کنیم.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.