داستان جفا، انزوا و حقیقت‌های تلخ و شیرین از زندگی مردان و زنان دلاوری که برای ایمانشان ایستاده‌اند.