مردی با۳۰سال زندگی در اتاقی بسیار آلوده و مملو از پشه باعث جلال مسیح شد.