در یکی از سفرهایی که با برادر اندرو، این خادم بزرگ کلیسای جفا دیده، به اندونزی داشتم، گروهی از رهبران مسیحیاز یکی از بزرگترین شهرهای جزیره جاوا به دیدن ما آمدند، و با هیجان بسیار گفتند: «اندرو! ما در کتاب اعمال رسولان زندگی می‌کنیم. ما شاهد رشد کلیسا، شفاها، معجزات و ایمان ‌آوردن ‌مردم به شکلیخارق‌العاده‌ هستیم. آنها گفتند: «با ما بیایید، به کلیسای ما بیایید، و آن موقع در میان صفحات کتاب اعمال رسولان راه خواهید رفت».

سپس اندرو به آنها نگاه کرد و گفت: «کتاب اعمال! بسیار خوب، من را ببرید تا جفایی که در آن هستید را ببینم».

آنها گفتند: «جفا! ما جفایی نداریم. ما در اینجا کارهای بسیار خوبی انجام داده‌ایم و همه ما را دوست دارند».

اندرو لبخندی زد و گفت: «پس نمی‌توانید در کتاب اعمال زندگی کنید».

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.