ای جمله متعلق به کیست؟ «حال این سه چیز باقی می‌ماند: ایمان، امید و محبت. اما بزرگترینشان محبت است.»

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.