در فصل ۷ اعمال رسولان، اولین مسیحی شهید می‌شود. استیفان، یهودی که یونانی زبان است و در اورشلیم زندگی می‌کند، سنگسار می‌شود و به شهادت می‌رسد.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.