اگر شیطان با یک هفت‌تیر به سمت شما بیاید و آن را روی شقیقه شما بگذارد و بگوید: «مسیح را انکار کن یا ماشه‌ را خواهم کشید»، شما به او چه خواهید گفت؟

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.