جفا به این معناست که تحت تعقیب قرار بگیرید. اگر در مقابل بدی و شر بایستید قدرتهای شریر بی‌تفاوت نخواهند ماند و به دنبال شما می‌آیند.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.