در اولین قسمت از فصل سوم، با خواهر عزیزی به اسم هنگامه که متأهل و صاحب دو فرزند هستند، در ارتباط با اهمیت کسب آمادگی برای پذیرفتن نقش مادری و روبه رو شدن با تغییرات ایجاد شده برای مادر در این دوران گفتگو خواهیم کرد.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.