نان روزانه

کلام امروز: خروج ۲۰:۱۳ | مطالعهٔ کتاب مقدس: اول یوحنا ۱۱:۳-۱۵

فرمان ششم

«قتل مکن.»

خروج (۲۰:۱۳)

قبل از اعطای شریعت به موسی، حکم منع قتل به نوح ابلاغ شده بود (پیدایش ۶:۹). فرمان ششم در عبری دو کلمه است: قتل نَه. کلمهٔ عبری (ratsach raw – tsakh)، به معنی خصمانه کُشتن (slay) و قتل (murder) است، ولی مفهوم آن به محرک اولیه (a prime) و ریشه و اساس (root) دلالت دارد. خداوند جهت مُمانعت از ریخته شدن خون ‌بی‌گناه، اصول اجرایی فرمان ششم را نیز به قوم اِعطا فرمود (تثنیه ۶:۱۹). البته، مطابق کلامِ ‌خدا، قتل نَفْس تنها عامل نقض فرمان ششم نیست، بلکه خود‌کُشی، خشم بی‌سبب و پرخاشگری، توهین، تحقیر، تنفر و نفرین نیز موجب تخطی از این فرمان می‌شوند. 

نزد خدا خون حرمت دارد؛ زیرا جان جسد در خون است (لاویان ۱۱:۱۷) و در کتاب‌مقدس اصطلاح «ریختن خون» به «گرفتن جان» نیز دلالت دارد. جان اولین عطیهٔ‌ خدا به انسان است. خدا نفس جان را در سوراخ بینی آدم دمید و او نَفْس زنده گشت. پس، ستاندن جان تحت هیچ شرایطی جایز نیست. از‌این‌رو، خودکشی نیز تخطی از فرمان ششم محسوب می‌شود. روایت‌های خود‌کشی‌‌‌‌ در داوران ۵۴:۹ و ۱۶:۳۰، اول‌سموئیل ۴:۳۱-۵، دوم‌سموئیل ۲۳:۱۷، اول‌پادشاهان ۱۸:۱۶ و متی ۵:۲۷، نشان می‌دهند که یأس ریشهٔ مشترک انواع خودکُشی و در حقیقت اعتماد نداشتن به رحمت خدا می‌باشد.

ابلیس از آغاز قاتل و عاری از عدالت بود (یوحنا ۴۴:۸). هر که عدالت را به‌جا نیاورد از خدا نیست و هر که از هم‌نوع خود نفرت داشته باشد قاتل است (اول‌یوحنا ۱۵:۳). اگر قائن عدالت و محبت داشت برادرش را به قتل نمی‌رساند. اما خشم قائن به هابیل تبدیل به حسادت و نفرت شد و سرانجام برادرش را فریفت و کشت. سپس، با انکار جرمش به خدا دروغ گفت و چون از آن شریر بود، فرصت توبه را نیز از خود دریغ کرد؛ زیرا شرارت و عدالت همواره در تضاد هستند و شریر از رحمانیت خدا مأیوس است. بنابراین، تنفر نیز نقض فرمان ششم محسوب می‌شود. 

دل آکنده از نفرت، محروم از تولد تازه و محکوم به موت است (غلاطیان ۱۹:۵-۲۱). خداوند عیسی فرمود همان‌طور که قاتل سزاوار حکم است، خشم بی‌سبب نیز مستوجب حکم است و ناسزاگویی سزاوار قصاص و تحقیر نمودن مستحق آتش جهنم می‌باشد (متی ۲۱:۵-۲۳). تعالیم عیسی‌مسیح نشان می‌دهد که او ریشهٔ گناه را داوری خواهد‌کرد. لذا، خشم بی‌سبب و ناروا، پرخاشگری، توهین و نفرین نیز به مثابه نقض فرمان ششم هستند.

با ‌این‌همه، جای هیچ نگرانی نیست؛ زیرا ما مسیحیان از رحمت خدا مأیوس نمی‌شویم و ایمان داریم که او توبه را می‌پذیرد. خوشا‌به‌حال ما که خداوندمان عیسی در عمل محبت بی‌کران خود را آشکار ساخت و با خونش تاوان گناهان ما را پرداخت تا از اسارت گناه آزاد و از آرامش نجات بهره‌مند شویم.

 

مطالعهٔ کتاب مقدس

خروج ۲۰:۱۳

«قتل مکن.»

اول یوحنا ۱۱:۳-۱۵

'زیرا همین است آن پیغامی که از اول شنیدید که یکدیگر را محبت نماییم. نه مثل قائن که از آن شریر بود و برادر خود را کشت؛ و ازچه سبب او را کشت؟ از این سبب که اعمال خودش قبیح بود و اعمال برادرش نیکو. ای برادران من، تعجب مکنید اگر دنیا از شما نفرت گیرد. ما میدانیم که از موت گذشته، داخل حیات گشتهایم از اینکه برادران را محبت می نماییم. هرکه برادر خود را محبت نمی نمایددر موت ساکن است. هرکه از برادر خود نفرت نماید، قاتل است و میدانید که هیچ قاتل حیات جاودانی در خود ثابت ندارد. '

 

مطالب جدید

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.