نان روزانه

کلام امروز: تثنیه ۱۸: ۱۵ | مطالعهٔ کتاب مقدس: تثنیه ۱۸: ۱۴- ۲۲

پیامبری چون موسی

«یهوه، خدایت، نبی‌ای را از میان تو از برادرانت، مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید، او را بشنوید.»

تثنیه ۱۸: ۱۵

برخی یهودیان در تفسیر سنتی خود بر این باور بودند که خداوند برای آنان در هر نسلی پیامبری می‌فرستد. بر همین اساس، این آیه را نبوتی از آمدن یک نبی‌ دیگر بعد از موسی تعبیر می‌کردند و گروهی دیگر، این آیه را اشاره به آمدن مسیح موعود می‌دانستند (یوحنا ۶: ۱۴). کسی که سخنانش از جانب قدوس اسرائیل می‌آید و بایسته و شایسته شنیدن و به‌جا آوردن می‌باشد و اگر کسی تمرد ورزد، مجازات خواهد شد. (تثنیه ۱۸: ۱۹)

در عهد‌جدید عیسی مسیح تحقق این وعده را در خود اعلام می‌دارد و می‌فرماید: «اگر موسی را تصدیق می‌کردید، مرا نیز تصدیق می‌کردید چونکه او درباره من نوشته است» (یوحنا ۵: ۴۶). همچنین، پطرس (اعمال ۳: ۲۲) بر این امر تأکید می‌ورزد که عیسی همان پیامبری است که وعده آن را دریافت کرده بودیم. استیفان نیز پیش از شهادتش باور خود مبنی بر اینکه عیسی آن نبی موعود است را اعلام می‌دارد (اعمال ۷: ۳۷).  نویسنده رساله به عبرانیان(عبرانیان ۳: ۱- ۶)  نیز برتری عیسی بر موسی را چنان توصیف می‌نماید که گویی عیسی همان نبی موعود در تثنیه است.

در واقع، عیسی از چند جهت به موسی شباهت دارد، ولی بسی عمیق‌تر، عجیب‌تر و عظیم‌تر. هر دو در طفولیت از مرگ حتمی نجات یافتند (خروج ۲، متی ۲: ۱۳- ۲۳)، از جاه و مقام دربار دست کشیدند (فیلیپیان ۲: ۵-۸ ، عبرانیان ۱۱: ۲۴-۲۷)، بر قوم رحیم و شفیق بودند (اعداد ۲۷: ۱۷، متی ۹: ۳۶)، برای مردم شفاعت نمودند (تثنیه ۹: ۱۸، عبرانیان ۷: ۲۵)، رو‌در‌رو با خدا سخن گفتند (خروج ۳۴: ۲۹، دوم قرنتیان ۳: ۷) و هر دو واسطهٔ عهد بودند. (تثنیه ۲۹: ۱، عبرانیان ۸: ۶-۷)

شفاعت موسی به دوران حیات او محدود می‌شد، اما عیسی مسیح، شافی زخمی ما، همواره زنده است تا برای قوم خویش به حضور پدر شفاعت کند: «ای پدر قدوس اینها را که به من داده‌ای، به اسم خود نگاه دار.» (یوحنا ۱۷: ۶-۱۹)

مطالعهٔ کتاب مقدس

تثنیه ۱۸: ۱۵

«یهوه، خدایت، نبی‌ای را از میان تو از برادرانت، مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید، او را بشنوید.»

تثنیه ۱۸: ۱۴- ۲۲

۱۴زیرا این اقوام که شما سرزمینشان را تصرف خواهید کرد، به سخنِ غیبگویان و فالگیران گوش فرا می‌دهند. اما در خصوص شما، یهوه خدایتان اجازه نمی‌دهد چنین کنید.
وعدۀ ظهور یک نبی
۱۵«یهوه خدایتان، از میان شما، پیامبری همانند من، از برادرانتان، برای شما بر خواهد انگیخت؛ به اوست که باید گوش فرا دهید، ۱۶چنانکه در حوریب، در روز گرد‌هم‌آیی از یهوه خدای خود درخواست کرده، گفتید: ”صدای یهوه خدای خود را دیگر نشنویم و این آتش عظیم را نبینیم، مبادا بمیریم.“ ۱۷پس خداوند به من گفت: ”آنچه می‌گویند نیکوست. ۱۸نبی‌ای برای ایشان از میان برادرانشان همچون تو بر خواهم انگیخت و کلام خود را در دهان وی خواهم نهاد، تا هرآنچه به او فرمان می‌دهم به ایشان بازگوید. ۱۹هر که سخنان مرا که او به نام من خواهد گفت نشنود، من خود از او بازخواست خواهم کرد. ۲۰اما اگر نبی‌ای خودسرانه به نام من سخنی بگوید که من به گفتنش فرمان نداده‌ام، یا به نام خدایانِ غیر سخن گوید، آن نبی باید کشته شود.“ ۲۱ممکن است با خود بگویید: ”سخنی را که خداوند نگفته است چگونه تشخیص دهیم؟“ ۲۲هنگامی که نبی‌ای به نام خداوند سخن می‌گوید، اگر کلام او به انجام نرسد و واقع نشود، کلام او از طرفِ خداوند نبوده، بلکه نبی خودسرانه آن را گفته است. پس از او مترسید.

مطالب جدید

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.