نان روزانه

کلام امروز: اشعیا ۹: ۶  | مطالعهٔ کتاب مقدس: مزمور ۷۲

پادشاهی چون داوود

«زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد.»

اشعیا ۹: ۶ 

اشعیا در ۷: ۱۴ در خصوص تولد آن «پسر» می‌گوید که باکره پسری می‌زاید و نام او عمانوئیل خواهد بود. در ۱۱: ۱ تمرکز خود را بر پادشاهی پسر قرار می‌دهد که بر طبق وعده از نسل داوود خواهد بود و روح خداوند بر وی قرار خواهد گرفت. در ۹: ۶ از شخص پسر سخن می‌گوید که اسمی عجیب و مشیر دارد.

عنوان عجیب که برای پسر به‌کار رفته، همانی است که اشعیا در ۲۸: ۲۹ به یهوه صبایوت اطلاق می‌کند. همچنین، عنوان قدیر که در ۱۰: ۲۱ به قدوس اسرائیل نسبت داده شده، به پسر داده می‌شود تا این حقیقت را آشکار کند که پسر هم‌ذات با حضرت قدیم‌الایام است و همچون او سرمدی و ابدی می‌باشد. عنوان پدر در کنار سرمدی، نه به معنای خدای پدر شخص اول تثلیث، بلکه بیان‌کننده کیفیت والای سرمدی بودن پسر است.

او سرور سلامتی است و تنها به‌واسطهٔ اوست که دیگر امتی بر امتی شمشیر نخواهد کشید (۲: ۴) و گرگ با بره سکونت خواهد داشت (۱۱: ۶). او که دارنده سلامتی حقیقی است، به ما وعده داده که سلامتی خویش را به ما عطا خواهد کرد (یوحنا ۱۴: ۲۷). مزمور ۷۲ نیز از پادشاهی می‌گوید که در زمان او وفور سلامتی (۷۲: ۷) خواهد بود و کوه‌هایی که سلامتی به‌بار خواهند آورد (۷۲: ۳). هر چند این مزمور در اصل اشاره به سلیمان است و به پیوند او با خاندان داوود تأکید دارد، ولی به سلطنت مسیح نیز اشاره می‌کند. (۲ سموئیل ۷: ۱۲-۱۳)

ازآنجاکه گاهی در نوشته‌های عهد‌عتیق سلطنت پادشاهان نسل داوود و سلطنت مسیح در‌هم‌تنیده می‌شوند، نباید از درک این مزمور در مورد مسیح غافل ماند؛ چنانکه می‌فرماید: «نام او تا ابدالاباد باقی خواهد ماند. اسم او پیش آفتاب دوام خواهد کرد» (۷۲: ۱۷). به‌راستی که این آیه در پسر (مسیح) است که تحقق می‌یابد.

مطالعهٔ کتاب مقدس

اشعیا ۹: ۶ 

«زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد.»

مزمور ۷۲

عدالت خود را به پادشاه عطا فرما
مزمور سلیمان.
۱خدایا، عدالت خود را به پادشاه عطا فرما،
و انصاف خویش را به ولیعهد!
۲تا او قوم تو را به انصاف داوری کند،
و ستمدیدگانِ تو را به عدالت.
۳باشد که کوهها برای قوم وفور نعمت بار آورند
و تپه‌ها ثمرۀ انصاف را.
۴باشد که او ستمدیدگانِ قوم را دادرسی کند،
و کودکانِ نیازمندان را نجات بخشد،
و ستمگر را فرو کوبد.
۵باشد که تا خورشید باقی است، از او بترسند،
و تا ماه برقرار است، در تمامی نسلها.
۶باشد که همچون بارش باران بر چمنزارِ چیده شده باشد،
همچون رگبارها که زمین را سیراب می‌سازد.
۷باشد که پارسایان در ایام او بشکفند،
و وفور نعمت برقرار باشد،
تا آن هنگام که ماه نیست گردد!
۸باشد که از دریا تا به دریا فرمان براند،
و از نهر تا به کرانهای زمین.
۹باشد که در پیشگاهش صحرانشینان سر فرود آرند،
و دشمنانش خاک را بلیسند!
۱۰باشد که شاهان تَرشیش و سرزمینهای ساحلی
از برایش خَراج آورند؛
و شاهان صَبا و سِبا
پیشکشها تقدیمش کنند.
۱۱باشد که همۀ پادشاهان در برابرش سر فرود آرند
و همۀ قومها خدمتش کنند.
۱۲زیرا او نیازمند را هنگامی که فریاد برمی‌کشد، رهایی می‌بخشد،
و ستمدیده را،
و کسی را که یاوری ندارد.
۱۳بر بینوا و نیازمند ترحم می‌کند،
و جان نیازمندان را نجات می‌بخشد.
۱۴جان ایشان را از ظلم و خشونت خواهد رهانید،
زیرا خون ایشان در نظر او گرانبهاست.
۱۵عمرش دراز باد!
باشد که طلای صَبا تقدیم او گردد!
باشد که مردمان همواره دعاگویش باشند،
و تمامی روز برایش برکت بطلبند.
۱۶باشد که غله در سراسر زمین فراوان گردد،
و بر فراز تپه‌ها موج زنَد،
و میوۀ آن همچون لبنان باشد.
باشد که مردمان همچون علف صحرا
از شهرها شکوفه زنند.
۱۷باشد که نام او جاودانه پاینده مانَد،
و آوازه‌اش، تا آفتاب برمی‌تابد.
باشد که قومها جملگی در او برکت یابند،
و آنان نیز او را مبارک خوانند.
۱۸متبارک باد یهوه خدا، خدای اسرائیل!
تنها اوست که کارهای شگفت می‌کند.
۱۹متبارک باد نام شکوهمندش تا ابد!
تمامی زمین از جلال او آکنده باد!
آمین و آمین!
۲۰دعاهای داوود پسر یَسا پایان می‌یابد.

مطالب جدید

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.