نان روزانه

کلام امروز: متی ۲۲: ۲۹ | مطالعهٔ کتاب مقدس: *اعمال رسولان۲۳: ۶ - ۱۰*دوم قرنتیان ۱۲: ۱ - ۶

گمراهی منکران قیامت

عیسی پاسخ داد: “شما گمراه هستید، زیرا نه از کتب مقدس آگاهید و نه از قدرت خدا!”  متی ۲۲: ۲۹

صدّوقیان، طبقه ای از اشراف قوم یهود بودند که بسیاری از کاهنان معبد اورشلیم به فرقۀ آنان تعلق داشتند. به باور آنها بجز تورات (پنج کتاب موسی) هیچ نوشته و روایت دیگری دارای اقتداری الهی نبود. آنها همچنین، به نامیرا بودن روح، قیامت مردگان و مجازات بعد از مرگ اعتقادی نداشتند. در نتیجه، اعتقادات و باورهای آنان در تضّادی بنیادین با تعالیم عیسی قرار داشت.

گروهی از صدّوقیان با طرح سوالی به اصطلاح هوشمندانه، سعی می‌کنند عیسی را در دام خود انداخته، تعالیم او را بی‌اعتبار کنند، غافل از اینکه هوشیاری عیسی، خود آنها را گرفتار خواهد کرد. سوال صدّوقیان در درجه اول، حاکی از نگاه طبقاتی این گروه است. در سوال آنها، فرض بر این است که هفت برادر، یکی پس از مرگ دیگری، بر اساس احکام تورات، مجاب به ازدواج با زن برادر اول می‌شوند. حال، آنها از عیسی می‌پرسند که در قیامت این زن همسر کدامیک از برادران خواهد بود. گویی این زن در قیامت نیز هیچ حقّی برای تصمیم‌گیری نخواهد داشت و مردان در مورد مالکیت او تصمیم خواهند گرفت. امّا، پاسخ عیسی حاکی از این است که قیامت از جهات کیفی، به تداوم نیازهای فعلی بشر خاتمه خواهد داد، چرا که ارتقاء انسان به شباهت فرشتگان، نیاز او برای ازدواج را از میان بر‌خواهد داشت. یکی از ثمرات عدم این نیاز برابری کامل زن و مرد است، آنچه که بسیاری از مردان مذهبی یهود، آن را از زنان دریغ می‌کردند.

امّا، پاسخ عیسی در مورد قطعی بودن قیامت نیز جهالت صدّوقیان را از جهتی دیگر آشکار می‌کند. عیسی، با اشاره به اینکه خدا حتی بعد از مرگ ابراهیم، اسحاق و یعقوب، خود را خدای حال حاضر آنان می‌خواند، توسط همان توراتی که صدّوقیان باورهای خود را از آن برگرفته بودند، در مورد واقعیت قیامت استدلال می‌کند. عیسی، نشان می‌دهد که آنان حتی از محتوای پنج کتاب موسی نیز آگاهی کاملی نداشتند.

بدین ترتیب، می‌توان سخت‌دلی بسیاری از محاکمه‌کنندگان عیسی را به گمراهی و باورهای اشتباه آنان نسبت داد. عدم‌اعتقاد بعضی از سران مذهبی یهود به مجازات پس از مرگ، سبب شد که آنان برای عیسی حکم مرگ صادر کنند. چه بسیارند آنانی که علی‌رغم اعتقاد شدید به وجود خدا، ستاندن زندگی دیگران را کاری آسان می‌پندارند.

مطالعهٔ کتاب مقدس

متی ۲۲: ۲۹

عیسی پاسخ داد: "شما گمراه هستید، زیرا نه از کتب مقدس آگاهید و نه از قدرت خدا!"

*اعمال رسولان۲۳: ۶ - ۱۰

۶آنگاه پولس که می‌دانست برخی از آنها صَدّوقی و برخی فَریسی‌اند، با صدای بلند در شورا گفت: «ای برادران، من فَریسی و فَریسی‌زاده‌ام، و به‌خاطر امیدم به رستاخیز مردگان است که محاکمه می‌شوم.» ۷چون این را گفت، میان فَریسیان و صَدّوقیان جرّ و بحث درگرفت و جماعت دو دسته شدند، ۸چرا که صَدّوقیان منکر قیامت و وجود فرشته و روحند، امّا فَریسیان به اینها همه اعتقاد دارند.
۹همهمه‌ای عظیم بر پا شد! برخی از علمای دین که فَریسی بودند، برخاستند و اعتراض‌کنان گفتند: «خطایی در این مرد نمی‌بینیم. از کجا معلوم که روح یا فرشته‌ای با او سخن نگفته باشد.» ۱۰جدال چنان بالا گرفت که فرمانده ترسید مبادا پولس را تکه و پاره کنند. پس به سربازان دستور داد پایین بروند و او را از چنگ آنها به در آورده، به درون قلعه ببرند.

*دوم قرنتیان ۱۲: ۱ - ۶

۱می‌باید که فخر کنم؛ هرچند سودی از آن حاصل نمی‌شود، ادامه می‌دهم و به رؤیاها و مکاشفات خداوند می‌پردازم. ۲شخصی را که در مسیح است، می‌شناسم که چهارده سالِ پیش به آسمان سوّم ربوده شد. نمی‌دانم با بدن به آسمان رفت یا بیرون از بدن، خدا می‌داند. ۳و می‌دانم که به فردوسْ بالا برده شد - با بدن یا بیرون از بدن، خدا می‌داند - ۴و چیزهای وصف‌ناشدنی شنید، که سخن گفتن از آنها بر انسان جایز نیست. ۵من به چنین شخصی فخر می‌کنم. امّا دربارۀ خود، جز به ضعفهایم فخر نخواهم کرد. ۶حتی اگر بخواهم فخر کنم، بی‌فهم نخواهم بود، زیرا حقیقت را بیان می‌کنم. امّا از این کار می‌پرهیزم تا کسی مرا چیزی بیش از آن مپندارد که در من می‌بیند و از من می‌شنود.

مطالب جدید

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.