نان روزانه

کلام امروز: یوحنا ۱۶: ۷ | مطالعهٔ کتاب مقدس: یوحنا ۱۶: ۵ - ۱۱

رفتن من برای شما مفید است

« با این حال، من به شما راست می‌گویم که رفتنم به سود شماست. زیرا اگر نروم، آن مدافع نزد شما نخواهد آمد؛ اما اگر بروم او را نزد شما می‌فرستم.» یوحنا ۱۶: ۷

رفتن جسمانی عیسی به آسمان به معنای غیبت عیسی در زندگی شاگردان نیست بلکه تسلی‌دهنده حضور مسیح را در شاگردان کامل می‌کند و همانند عیسی در آنها خواهد بود و برای همیشه با آنها می‌ماند. مسیح برای همیشه در شاگردان است، اما حضور وی نه حضوری جسمانی بلکه روحانی است. «تسلی‌دهنده» شاگردان را به زندگی و صمیمیت در مسیح هدایت می‌کند

ماموریت اصلی «تسلی‌دهنده» این است که: او پیوسته کلام مسیح را به یاد شاگردان آورده و در قلوب ایمان‌داران زنده نگاه می‌دارد. «او همه چیز را به شما خواهد آموخت و هر‌آنچه من به شما گفتم، به یادتان خواهد آورد.» (یوحنا ۱۴: ۲۶) عیسی برای بیش از سه سال شاگردان خویش را تعلیم داد. بعد از مرگ عیسی، «تسلی‌دهنده» تعلیمات و اراده خداوند عیسی را پیوسته به یاد ایشان آورد و اثر تعلیمات وی را به کمال رسانید، شاگردان را به سوی حقیقت کامل هدایت کرد، ایشان را تعلیم داد و آگاه ساخت که چگونه راز مرگ و رستاخیز مسیح موجب پیروزی بر گناه و مرگ گردید. بنابر‌این شاگردان، و به طبع ایشان ایمان‌داران، به واسطه «تسلی‌دهنده» مفهوم راستین رستاخیز مسیح را هر روزه در زندگی روحانی خویش عمیق درک می‌کنند و بیشتر به شباهت وی در‌خواهند آمد. شاگردان ترسانی که از رفتن استاد سر‌در‌گم و هراسان در بالا‌خانه پنهان شده بودند، روح القدس وعده داده شده را یافتند و از درون، عیسی رستاخیز‌کرده را پیوسته تجربه کردند. آنها قوت یافتند که بر عیسی در همه نقاط جهان شهادت دهند، حتی زمانی که به حسب شهادت بر مسیح با جفاها، شکنجه‌ها و شهادت‌ها روبرو شدند. «اما چون روح‌القدس بر شما آید، قدرت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا دورترین نقاط جهان.» (اعمال رسولان ۸:۱)

قدیس شهید اِگناتیوس اِنطاکی که شاگرد یوحنای رسول بود و به جهت عدم انکار ایمان مسیحی در رُم جلوی شیرها انداخته شد و به شهادت رسید، بیان کرده بود که : «من دانه گندم خدا هستم و بگذار به دندان حیوانات وحشی آسیاب شوم تا به نانی مطهر به جهت مسیح تبدیل شوم.

مطالعهٔ کتاب مقدس

یوحنا ۱۶: ۷

« با این حال، من به شما راست می‌گویم که رفتنم به سود شماست. زیرا اگر نروم، آن مدافع نزد شما نخواهد آمد؛ اما اگر بروم او را نزد شما می‌فرستم.»

یوحنا ۱۶: ۵ - ۱۱

کار روح خدا
۵«اکنون نزد فرستندۀ خود می‌روم، و هیچ‌یک نمی‌پرسید، ”کجا می‌روی؟“ ۶امّا به سبب شنیدن سخنانم، دل شما آکنده از غم شده است. ۷با این حال، من به شما راست می‌گویم که رفتنم به سود شماست. زیرا اگر نروم، آن مدافع نزد شما نخواهد آمد؛ امّا اگر بروم او را نزد شما می‌فرستم. ۸چون او آید، جهان را مجاب خواهد کرد که به لحاظ گناه و عدالت و داوری، تقصیرکار است. ۹به لحاظ گناه، زیرا به من ایمان نمی‌آورند. ۱۰به لحاظ عدالت، زیرا نزد پدر می‌روم و دیگر مرا نخواهید دید. ۱۱و به لحاظ داوری، زیرا رئیس این جهان محکوم شده است.

مطالب جدید

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.