در این قسمت با خواهر عزیزی به اسم ناهید که بسیار مشتاق، پی گیر و متعهد در امر یادگیری هستند، گفتگو خواهیم کرد تا ضمن شنیدن دیدگاه و اهداف ایشون، نقش و تأثیر کسب دانش و یادگیری را در زندگی مان بیشتر درک کنیم.