در این قسمت با خواهر عزیزی به اسم سارا گفتگو خواهیم کرد که به همراه همسرشان در کشور ترکیه پناهنده بودند و بخاطر کرونا پروازشان به کشور مقصد کنسل شد. ضمن شنیدن احساسات و چالش های پیش آمده برای این زوج عزیز، طرق کمک کننده به آن ها را نیز جویا خواهیم شد.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.