موضوع این قسمت، بررسی چالش‌ها و برکات قبول سرپرستی کودکی بی‌سرپرست است. بدین منظور، با خواهر عزیزی به‌نام «نازی» که این مسئولیت بزرگ و ارزشمند را قبول کرده‌اند، گفت‌وگو کرده، ضمن شنیدن چالش‌ها و برکات، از تجربیات ایشان نیز در این زمینه بهره می‌بریم. 

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.