نان روزانه

کلام امروز: عزرا ۵: ۲ | مطالعهٔ کتاب مقدس: حجَّی ۱: ۱-۱۵

تجدید بنای معبد خدا

«پس زَروبابِل پسر شِئَلتیئیل و یِشوع پسر یوصاداق برخاسته، کار بنای خانۀ خدا را که در اورشلیم است از سر گرفتند و انبیای خدا همراهشان بوده، از ایشان پشتیبانی می‌کردند.»

عزرا ۵: ۲

کتاب عزرا با فرمان کورش کبیر برای بنای معبد یهوه در اورشلیم آغاز می‌شود. در فرمان کورش هیچ اشاره‌ای به اینکه او تحت‌تأثیر یا راهنمایی دیگران اقدام به صدور چنین فرمانی کرده است، مشاهده نمی‌شود. کورش اعلام می‌کند که خدای آسمان‌ها او را بر این کار گماشته است و از یهودیانی که راغب به مشارکت در چنین کاری هستند، می‌خواهد که به اورشلیم رفته و کار بنای معبد خدا را آغاز کنند.

به‌یقین، چنین فرمانی شور‌و‌حال عجیبی در بین یهودیان خداترسی ایجاد کرد که بدون تصویری روشن از آینده و به‌دور از سرزمین مادری روزگار به سر می‌بردند. آنها پس از مصیبت عظیمی که بر قوم یهود واقع شده بود، به‌یک‌باره دریافتند که ابتکار امور هنوز هم در دست‌های پرقدرت یهوه است.

اما، هر زمان کار خدا آغاز تازه‌ای پیدا می‌کند و افراد به انجام و موفقیت نقشه‌های الهی دلگرم می‌شوند، اشخاصی نیز به مخالفت با آن برمی‌خیزند. در تجدید بنای معبد نیز هرچند مخالفین سبب تأخیر در انجام کار شدند، اما قادر به توقف همیشگی کار خدا نبودند، زیرا آنچه را که قادر مطلق اراده کرده بود، به‌راستی که به انجام رسید.

لذا، در ادامهٔ پروژهٔ تجدید بنای معبد، خدا افراد گوناگونی را برانگیخت تا انجام این کار عظیم را مدیریت کنند. یکی از این افراد شخصی به نام زَروبابل، نوۀ یهویاکین آخرین پادشاه یهود بود که در تبعید متولد شده، نامی بابِلی بر او نهاده شده بود (اول تواریخ ۳: ۱۷). زروبابل آخرین شخص از خاندان پادشاهی داوود بود که خداوند کار ساختن مجدد معبد را بر عهدۀ او گذاشت. همچنین، او یکی از اجداد عیسی مسیح بود (لوقا ۳: ۲۷). شخص دیگر یِشوع نام داشت. یِشوع به معنی خداوند نجات می‌دهد، نامی آرامی است که فرم عبری آن یوشع بوده و در عربی و فارسی به عیسی تغییر یافته است. او پسر کاهن اعظم یوصاداق بود که به همراه دیگران به تبعید فرستاده شده بود. علاوه‌‌بر این، دو نبی بزرگ نیز مأمور بودند که با نبوت و کلام تشویق‌آمیز خود، گردانندگان این پروژه را به از سرگرفتن و تداوم کار برانگیزند.

باشد که ما نیز کار نیمه‌‌تمام بنای معبد خدا (کلیسا) را با الهام از کلام زندۀ او ادامه داده، از روبه‌رویی با مخالفت‌ها مأیوس نشویم.

برای مطالعۀ بیشتر:

مطالعهٔ کتاب مقدس

عزرا ۵: ۲

«پس زَروبابِل پسر شِئَلتیئیل و یِشوع پسر یوصاداق برخاسته، کار بنای خانۀ خدا را که در اورشلیم است از سر گرفتند و انبیای خدا همراهشان بوده، از ایشان پشتیبانی می‌کردند.»

حجَّی ۱: ۱-۱۵

فرمان بازسازی خانۀ خداوند
۱در سال دوّم داریوش پادشاه، در نخستین روز از ماه ششم، کلام خداوند به واسطۀ حَجَّی نبی به زَروبابِل فرزند شِئَلتیئیل، فرماندار یهودا، و نیز به یِهوشَع فرزند یِهوصاداق، کاهن اعظم رسید:
۲«خداوند لشکرها چنین می‌فرماید: این قوم می‌گویند هنوز زمان بازسازی خانۀ خداوند فرا نرسیده است.»
۳آنگاه کلام خداوند به واسطۀ حَجَّی نبی نازل شده، گفت: ۴«آیا اکنون زمان آن است که خود در خانه‌های مُجلل‌خویش ساکن شوید و این خانه ویران بماند؟ ۵پس حال خداوندِ لشکرها چنین می‌گوید: به راههای خویش نیک بیندیشید! ۶بسیار کاشته‌اید، ولی کم درویده‌اید؛ می‌خورید، اما هرگز سیر نمی‌شوید؛ می‌نوشید، اما هرگز سیراب نمی‌گردید؛ می‌پوشید، اما گرم نمی‌شوید؛ و آن که مزد می‌گیرد، مزد خود را در کیسۀ سوراخ می‌نهد!
۷«خداوندِ لشکرها چنین می‌فرماید: به راههای خویش نیک بیندیشید! ۸بر فراز کوهها برآمده، چوب بیاورید و این خانه را بنا کنید، تا از آن خشنود شوم و جلال یابم. این است فرمودۀ خداوند. ۹بیش از اینها انتظار داشتید، اما بنگرید که چه اندک حاصل آمد. و آنگاه که همان اندک را به منزل بردید، بر آن دمیدم و بر باد شد. چرا؟ خداوند لشکرها می‌فرماید: به سبب خانۀ من که ویران مانده است، در حالی که شما هر یک به خانۀ خویش مشغولید! ۱۰از این رو، آسمانها بر فرازتان شبنم را بازداشته‌اند، و زمین نیز محصول خویش را. ۱۱و من بر زمینها و کوهها خشکسالی فراخوانده‌ام، و نیز بر غلّه و شراب تازه و روغن و بر هر چه زمین می‌رویانَد، و بر انسان و حیوان، و بر تمامی محنت دستها.»
اطاعت از فرمان خداوند
۱۲آنگاه زَروبابِل فرزند شِئَلتیئیل و یِهوشَع فرزند یِهوصاداق، کاهن اعظم، و تمامی باقیماندگان قوم به صدای یهوه خدای خویش گوش فرا دادند، و به سخنان حَجَّی نبی نیز، زیرا که او را یهوه خدایشان فرستاده بود. و قوم از خداوند ترسیدند.
۱۳آنگاه حَجَّی، پیام‌آور خداوند، پیام خداوند را به قوم بیان کرده، گفت: «خداوند می‌فرماید: من با شما هستم.» ۱۴و خداوند روحِ زَروبابِل فرزند شِئَلتیئیل فرماندار یهودا، و روحِ یِهوشَع فرزند یِهوصاداق کاهن اعظم، و روح تمامی باقیماندگان قوم را برانگیخت. و آنان آمده، به کار بر روی خانۀ یهوه خدای خویش، خدای لشکرها، پرداختند. ۱۵این در دوّمین سال داریوش پادشاه، در روز بیست و چهارم از ماه ششم، رخ داد.

مطالب جدید

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.