نان روزانه

کلام امروز: غلاطیان ۵: ۱ | مطالعهٔ کتاب مقدس: غلاطیان ۵: ۱ - ۱۵

آزادی حقیقی

مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد باشیم. پس استوار بایستید و خود را بار دیگر گرفتار یوغ بندگی مسازید.

غلاطیان ۵: ۱

 

آنچه پولس و مخالفانش را در برابر یکدیگر قرار داده بود آن بود که آیا غیر‌یهودیانی که به مسیح ایمان آورده‌اند باید ختنه شوند یا این امر ضرورتی ندارد.

ختنه از نظر یهودیان یک عادت و رسم قومی نبود، بلکه امری ضروری و نشانهٔ عهد خداوند با قوم برگزیده بود. لذا، تمامی فرزندان ذکور یهودی، نیز تمامی کسانی که مایل به پیوستن به یهودیت بودند، می‌بایست ختنه شده یا به عبارتی وارد عهد با خداوند شوند و مشمول رعایت تمامی شریعت یهود می گردیدند: «بلی باز به هر کس که مختون شود شهادت می‌دهم که مدیون است که تمامی شریعت را بجا آورد.» (غلاطیان ۵: ۳). بنابراین، مخالفینِ پولس سعی بر این داشتند که مشرکینی که ایمان آورده‌اند را در یوغ بندگی شریعت گرفتار کنند تا از این طریق زیر عهد قرار گرفته، جزو قوم خدا گردند.

در مقابل، پولس رسول تأکید می‌کند که خدا ما را به آن آزادی فرا خوانده است. بدین معنا که در مسیح شریعت به کمال می‌رسد و قومی نوین برای خود به‌وسیلهٔ ایمان به مسیح که به صلیب کشیده شد، مرد و مدفون گشت و از مردگان رستاخیز کرد، تولید کرده است.

به‌نظر پولس عهدی که خدا به‌وسیلهٔ موسی با قوم اسرائیل منعقد نمود با مرگ مسیح ملغی شده، عهدی نوین توسط عمل نجات بخش مسیح منعقد گردیده و توسط این عهد تمامی وعده‌هایی که از آن قوم برگزیده است، حال نه به‌وسیلهٔ ختنه و انجام شریعت، بلکه به‌وسیلهٔ ایمان به عیسای مسیح مشمول قوم نوین خداوند می‌شود که همانا کلیسای مجید اوست: «پس چونکه به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم بوساطت خداوند ما عیسی مسیح، که به وساطت او دخول نیز یافته‌ایم بوسیله ایمان در آن فیضی که در آن پایداریم و به امید جلال خدا فخر می‌نماییم.» (رومیان ۵: ۱ – ۲)

مطالعهٔ کتاب مقدس

غلاطیان ۵: ۱

مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد باشیم. پس استوار بایستید و خود را بار دیگر گرفتار یوغ بندگی مسازید.

غلاطیان ۵: ۱ - ۱۵

آزادی در مسیح
۱مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد باشیم. پس استوار بایستید و خود را بار دیگر گرفتار یوغ بندگی مسازید.
۲این را آویزۀ گوش کنید! من، پولس، به شما می‌گویم که اگر ختنه شوید، مسیح برایتان هیچ سودی نخواهد داشت. ۳یک بار دیگر به هر کسی که ختنه شود اعلام می‌کنم که موظّف به نگاه داشتن تمام شریعت خواهد بود. ۴شما که می‌کوشید با اجرای شریعت پارسا شمرده شوید، از مسیح بیگانه شده و از فیض به دور افتاده‌اید. ۵زیرا در روح و از راه ایمان است که ما مشتاقانه انتظار آن پارسایی را می‌کشیم که در امیدش به سر می‌بریم. ۶زیرا در مسیحْ عیسی نه ختنه اهمیّتی دارد نه ختنه‌ناشدگی، بلکه مهم ایمانی است که از راه محبت عمل می‌کند.
۷خوب می‌دویدید. چه کسی سدّ راهتان شد تا حقیقت را پیروی نکنید؟ ۸این‌گونه انگیزش، از او که شما را فرا می‌خوانَد، نیست. ۹«اندکی خمیرمایه، موجب وَر آمدن تمام خمیر می‌شود.» ۱۰در خداوند یقین دارم که عقیدۀ دیگری نخواهید داشت. امّا آن که شما را مشوش می‌سازد، هر که باشد، به سزای عملش خواهد رسید. ۱۱ای برادران، اگر من هنوز ختنه را موعظه می‌کردم، چرا دیگر آزار می‌دیدم؟ زیرا در آن صورت، ناخوشایندی صلیب از میان می‌رفت. ۱۲و امّا در خصوص آنان که شما را مشوش می‌سازند، کاش‌که کار را تمام می‌کردند و خود را یکباره از مردی می‌انداختند!
۱۳ای برادران، شما به آزادی فرا خوانده شده‌اید، امّا آزادی خود را فرصتی برای ارضای نَفْس مسازید، بلکه با محبت، یکدیگر را خدمت کنید. ۱۴زیرا تمام شریعت در یک حکم خلاصه می‌شود و آن اینکه «همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت کن.» ۱۵ولی اگر به گزیدن و دریدن یکدیگر ادامه دهید، مواظب باشید که به دست یکدیگر از میان نروید.

مطالب جدید

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.