نان روزانه

کلام امروز: غلاطیان ۵: ۲۲ – ۲۳ | مطالعهٔ کتاب مقدس: غلاطیان ۵: ۱۶ - ۲۶

ثمرهٔ روح

امّا ثمرۀ روح، محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری است. هیچ شریعتی مخالف اینها نیست.

غلاطیان ۵: ۲۲ – ۲۳

 

پولس در رساله به غلاطیان، پس از بر شمردن تعداد زیادی شرارت که وی آن را اعمال جسم می‌نامد، یعنی زنا و فسق و ناپاکی و فجور، و بت پرستی و جادوگری و دشمنی و نزاع و کینه و خشم و تعصب و شقاق و بدعتها، و حسد و قتل و مستی و لهو و لعب و امثال اینها (غلاطیان ۵: ۱۹ – ۲۱)؛ تصویری از ثمرهٔ روح‌القدس که سیرت فرد مسیحی را می‌سازد، ترسیم می‌کند. این تصویر، ظهور بیرونی ایمان درونی مسیحی را نشان می دهد که می‌بایست در سیرت و زندگی اخلاقی ایمان‌داران متجلی شود.

ثمرهٔ روح در حقیقت خصایل مسیح است که هر مسیحی به‌حسب فیض خدا و با ایمان می‌باید صورت و سیرت خود را به شباهت وی متبدل کند: «زیرا که برای همین خوانده شده‌اید…تا در اثر قدم‌های وی رفتار نمایید.» (اول پطرس ۲: ۲۱)

پولس رسول برای توصیف صفات روح، از اسم مفرد ثمرهٔ روح استفاده می‌کند و نه اسم جمع ثمرات روح. گویا او می‌خواهد خاطر‌نشان کند که تمامی اوصاف نیکو که انسان به آن موصوف می‌شود، تنها از یک منبع سرچشمه و بنیان می‌گیرد که همانا ماندن در مسیح است: «آنکه در من می‌ماند و من در او، میوه بسیار می‌آورد زیرا که جدا از من هیچ نمی‌توانید کرد» (یوحنا ۱۵: ۵). نیز، بنیان هر شرارت هم یکی است و آن همانا نماندن در مسیح خداوند است.

نویسندهٔ رسالهٔ افسسیان از بدنی سخن می‌گوید که عیسی سر آن است و مسیحیان اعضای آن هستند (افسسیان ۴: ۱۵ – ۱۶). چنانکه میان سر و اعضای بدن پیوستگی زنده وجود دارد، میان شخص مسیحی و عیسی نیز پیوستگی حیاتی و پویا وجود دارد. مسیح به شاگردان خویش و به طبع ایشان این وعده را به ما می‌دهد که پدر روح‌القدس را می‌فرستد تا شاگردان را به حیات استاد داخل ساخته، با ایشان بماند و آنان را به‌سوی حقیقت کامل هدایت کند.

«و من از پدر سؤال می‌کنم و تسلی دهنده‌ای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند، یعنی روح راستی که جهان نمی‌تواند او را قبول کند زیرا که او را نمی‌بیند و نمی‌شناسد و اما شما او را می‌شناسید، زیرا که با شما می‌ماند و در شما خواهد بود.» (یوحنا ۱۴: ۱۷)

 

مطالعهٔ کتاب مقدس

غلاطیان ۵: ۲۲ – ۲۳

۲۲امّا ثمرۀ روح، محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، ۲۳فروتنی و خویشتنداری است. هیچ شریعتی مخالف اینها نیست.

غلاطیان ۵: ۱۶ - ۲۶

زندگی در روح
۱۶امّا می‌گویم به روح رفتار کنید که تمایلات نَفْس را به جا نخواهید آورد. ۱۷زیرا تمایلات نَفْس برخلاف روح است و تمایلات روح برخلاف نَفْس؛ و این دو بر ضد هم‌اند، به گونه‌ای که دیگر نمی‌توانید هرآنچه را که می‌خواهید، به جا آورید. ۱۸امّا اگر از روح هدایت شوید، دیگر زیر شریعت نخواهید بود.
۱۹اعمال نَفْس روشن است: بی‌عفتی، ناپاکی، و هرزگی؛ ۲۰بت‌پرستی و جادوگری؛ دشمنی، ستیزه‌جویی، رشک، خشم؛ جاه‌طلبی، نفاق، دسته‌بندی، ۲۱حسد؛ مستی، عیاشی و مانند اینها. چنانکه پیشتر به شما هشدار دادم، باز می‌گویم که کنندگان چنین کارها پادشاهی خدا را به میراث نخواهند برد.
۲۲امّا ثمرۀ روح، محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، ۲۳فروتنی و خویشتنداری است. هیچ شریعتی مخالف اینها نیست. ۲۴آنان که به مسیحْ عیسی تعلّق دارند، نَفْس را با همۀ هوسها و تمایلاتش بر صلیب کشیده‌اند. ۲۵اگر به روح زیست می‌کنیم، به روح نیز رفتار کنیم. ۲۶خودپسند نباشیم و از به خشم آوردن یکدیگر و حسادت نسبت به هم دست بداریم.

مطالب جدید

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.