موضوع این قسمت، بررسی چالش‌ها و برکات قبول سرپرستی کودکی بی‌سرپرست است. بدین منظور، با خواهر عزیزی به‌نام «نازی» که این مسئولیت بزرگ و ارزشمند را قبول کرده‌اند، گفت‌وگو کرده، ضمن شنیدن چالش‌ها و برکات، از تجربیات ایشان نیز در این زمینه بهره می‌بریم.