در این قسمت با خواهر عزیزی به اسم فرح که با قلبی پر از محبت زندگی خود را وقف خدمت به مردم بخصوص اقشار ضعیف جامعه کرده اند، گفتگویی خواهیم داشت تا ضمن شنیدن نمونه هایی از خدمات ارزشمند ایشون، بیشتر متوجه اهمیت نقش و سهمی باشیم که هر یک از ما در رفع نیازهای یکدیگر بخصوص در شرایط پرچالش حال حاضر بخاطر کرونا، می توانیم داشته باشیم.