در این قسمت از فصل چهارم، گفت‌وگویی داریم با خواهر «عطیه»، وکیل مهاجرت، خانواده و حقوق بشر، در مورد چالش‌های زنان در عدالت اجتماعی. در این صحبت، ضمن یافتن آگاهی بیشتر در خصوص «نابرابری جنسیتی»، به ارائه راهکارهایی برای ایجاد فرصت‌های برابر در جامعه نیز می‌پردازیم.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.