در این قسمت با خواهر عزیزی به اسم جواهر گفتگو خواهیم کرد که سالها با دعاها و همینطور برداشتن قدم های عملی، با قلبی پر از مهر و محبت به زنانی که در کشور محل زندگیشان تن فروشی می کنند، خدمت می کنند. همچنین طریق عجیب و عظیم خدا را در دل شرایط سخت می شنویم که چگونه در دل بحرانها خدا عمل میکند و دعاهایی که به حضور او بلند کرده ایم را جواب میدهد.