در این قسمت با خواهر عزیزی به اسم مژده گفتگو خواهیم کرد که سالها در زمینه های مختلف بخصوص کامپیوتر مشغول به کار و فعالیت هستند. در این برنامه ضمن شنیدن تجربیات ایشان، به بعضی از جنبه های اهمیت فعالیت اقتصادی بر زندگی زنان خواهیم پرداخت.