در این قسمت قصد داریم به یکی دیگر از چالش‌های زنان با موضوع عدالت اجتماعی بپردازیم. بدین منظور، با خواهر عزیزی به نام «عطیه» گفت‌وگو می‌کنیم و ضمن ارائهٔ تعریفی صحیح از عدالت اجتماعی و بررسی نمونه‌هایی از چالش‌های زنان، به راهکارهایی در این خصوص نیز اشاره کنیم.