هنگامی که همه چیز بهم می‌ریزد، هنگامی که درصد رشد کند می‌شود، وقتی که دشمنان پیروز شوند، هنگامی که تمام نقاط ضعف به روی آب می‌آیند، هنگامی که سرطان حمله می کند، هنگامی که دولت قانون را تشدید می کند، زمانی که قاضی رشوه می گیرد، زمانی که قاتل آزاد می شود…