فصل‌های ۲۰ و ۲۱ کتاب اعمال از بازگشت پولس از مقدونیه به اورشلیم صحبت می‌کند. در طول سفر، او پیش ایماندارانی که از آنها عبور می‌کرد می‌ماند. و در طی این سفر، به او هشدار می‌داند آنچه که او برنامه انجامش را دارد خطرناک است و او دشمنانی دارد که در اورشلیم به انتظار او نشسته‌اند و او را دستگیر خواهند کرد.