برای هر داستانِ رهایی و نجات، هزاران داستان درباره تحمل و پایداری وجود دارد.