ای جمله متعلق به کیست؟ «حال این سه چیز باقی می‌ماند: ایمان، امید و محبت. اما بزرگترینشان محبت است.»