در اولین قسمت از فصل سوم، با خواهر عزیزی به اسم هنگامه که متأهل و صاحب دو فرزند هستند، در ارتباط با اهمیت کسب آمادگی برای پذیرفتن نقش مادری و روبه رو شدن با تغییرات ایجاد شده برای مادر در این دوران گفتگو خواهیم کرد.